Ewka Zakopane

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH (RODO)

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:

1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest:
Zygmunt Szydłowski Nieregularny Przewóz Osób Wynajem Pokoi,
NIP: 736-104-31-06
WILLA Ewka, ul. Szeligówka 7, 34-511 Kościelisko,
2) Z administratorem można kontaktować się:
a) Pisemnie, na adres: ul. Szeligówka 7, 34-511 Kościelisko
b) Za pośrednictwem poczty elektronicznej: willaewka@o2.pl,
3) Administrator nie wyznaczył Inspektora Ochrony Danych,
4) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu korzystania z usług hotelowych – na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.,
5) Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz podmioty uczestniczące w realizacji usług,
6) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres 10 lat,
7) Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych,
8) Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego,
9) Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych może skutkować odmową realizacji usługi/umowy.

Tarcza